عرضه شاسی‌بلند جدید اکسید‌۴۰۰T چری
عرضه شاسی‌بلند جدید اکسید‌۴۰۰T چری – چرخانمنبع: https://charkhan.com/135328/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%B4%DB%B0%DB%B0t-%DA%86%D8%B1%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی