عرضه هایما در بورس کالا هفته آینده هم ادامه دارد
عرضه هایما در بورس کالا هفته آینده هم ادامه دارد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/135863/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی