عرضه چانگان CS95 PLUS؛ شاسی بلند 7 نفره 1 میلیارد تومنی!
عرضه چانگان CS95 PLUS؛ شاسی بلند 7 نفره 1 میلیارد تومنی! – چرخان
منبع: https://charkhan.com/136798/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-cs95-plus%D8%9B-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-7-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی