عرضه کوییک و ساینا از تیرماه با سامانه کنترل پایداری ESC + لیست تامین کنندگان
عرضه کوییک و ساینا از تیرماه با سامانه کنترل پایداری ESC + لیست تامین کنندگان – چرخان
منبع: https://charkhan.com/143794/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی