عوامل دخیل در تصادفات، جاده، راننده، خودرو، نقش کدام‌یک بیشتر است؟
عوامل دخیل در تصادفات، جاده، راننده، خودرو، نقش کدام‌یک بیشتر است؟ – چرخانمنبع: https://charkhan.com/137765/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%8C-%D8%AE/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی