فراخوان ایران خودرو برای هایما S7 طرح عادی بخش دوم اولویت پاییز ۱۴۰۲
فراخوان ایران خودرو برای هایما S7 طرح عادی بخش دوم اولویت پاییز ۱۴۰۲ – چرخانمنبع: https://charkhan.com/147540/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-s7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی