فردا، رونمایی از شاسی بلند جدید ایستا موتور
فردا، رونمایی از شاسی بلند جدید ایستا موتور – چرخان


منبع: https://charkhan.com/136851/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D9%85/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی