فرداموتورز با محصولات متنوع در بزرگترین رویداد خودرویی شرق کشور

فرداموتورز با محصولات متنوع در بزرگترین رویداد خودرویی شرق کشور – چرخان
منبع: https://charkhan.com/128035/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی