فردا صبح؛ افتتاح نمایشگاه عمومی تحول صنعت خودرو با حضور وزیر صمت

فردا صبح؛ افتتاح نمایشگاه عمومی تحول صنعت خودرو با حضور وزیر صمت – چرخان

منبع: https://charkhan.com/127680/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%9B-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B5/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی