فولکس واگن ID.4 CROZZ مونتاژ چین در لیست واردات + بروشور
فولکس واگن ID.4 CROZZ مونتاژ چین در لیست واردات + بروشور – چرخان

منبع: https://charkhan.com/150107/%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-id-4-crozz-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-%DA%86%DB%8C%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی