فونیکس آریزو 8 مدیران خودرو در حال تست دیده شد
فونیکس آریزو 8 مدیران خودرو در حال تست دیده شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/142910/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%88-8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی