فونیکس اومودا5 مدیران خودرو بار دیگر با مشخصات متفاوت در ایران دیده شد!

فونیکس اومودا5 مدیران خودرو بار دیگر با مشخصات متفاوت در ایران دیده شد! – چرخانمنبع: https://charkhan.com/126844/%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A75-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی