فونیکس تیگو7 پرو e پلاس مدیران خودرو در حال تست در ایران دیده شد
فونیکس تیگو7 پرو e پلاس مدیران خودرو در حال تست در ایران دیده شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/147587/%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%887-%D9%BE%D8%B1%D9%88-e-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی