فیس‌لیفت سدان 550 میلیون تومانی نیسان ورسا معرفی شد
فیس‌لیفت سدان 550 میلیون تومانی نیسان ورسا معرفی شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/130009/%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86-550-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی