قابل توجه پذیرفته شدگان محترم محصولات شرکت کرمان موتور در سامانه یکپارچه عرضه خودرو
قابل توجه پذیرفته شدگان محترم محصولات شرکت کرمان موتور در سامانه یکپارچه عرضه خودرو – چرخان
منبع: https://charkhan.com/140809/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی