قطعی شدن واردات خودروهای کارکرده به کشور با تصویب مجلس
قطعی شدن واردات خودروهای کارکرده به کشور با تصویب مجلس – چرخانمنبع: https://charkhan.com/144594/%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی