قیمت تیگارد X35 توسط شورای رقابت رسما اعلام شد

 

یه عاشق ماشین؛

 

قیمت نهایی تیگارد X35 این محصول با احتساب هزینه های جانبی به عدد تقریبی 1.240.000.000 میلیون تومان خواهد رسید

 
منبع: https://charkhan.com/150701/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-x35-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84/


 

قیمت تیگارد ایکس 35:    985.229.834  تومان

 

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی