قیمت روز محصولات سایپا در۳۰ آبان ۱۴۰۲ +جدول

به زودی

۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰


۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰


سایپا 151 (لاینر)

۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰


۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 3

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰


۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییکR

کوییک R اتوماتیک

سایناS( استاندارد)

قیمت
بازار (تومان)

۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S ( استاندارد)

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


وانت پادرا (دوگانه
سوز)

سایپا 151

۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز

به زودی

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییک GXR

به زودی


۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 2

ساینا S
اتوماتیک

۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰


۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۳۰ آبان ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


شاهین تیپ 1

۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/706538/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%B3%DB%B0-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

قیمت
کارخانه (تومان)


سایناGX

۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰


۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰


کوییک S

شاهین تیپ 3

۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰


سایپا


سایناSدوگانه سوز

۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰


کوییک R تیپS ( استاندارد)

شاهین تیپ 2

۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰


اطلس

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

به زودی


۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰


۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰


نام
خودرو

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R تیپS

۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰


۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰


۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰


کوییک

وانت پادرا

۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰


۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰


۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰


پیکاپ کارون

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

سایناS

۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

شاهین اتوماتیکG

۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰


۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰


۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰


۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

وانت زامیاد (رادیال)

ناموجود

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک GXL

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی