قیمت روز محصولات سایپا در۳۰ آبان ۱۴۰۲ +جدول

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

سایناGX

چانگان CS35 تیپ 3

۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (رادیال)

۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 2

۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰


۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰


۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک GXL

سایپا


۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

شاهین تیپ 1

به زودی


۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰


۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰


۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

شاهین تیپ 2

۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰


۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (لاینر)

به زودی

پیکاپ زاگرس

به زودی

شاهین تیپ 3

قیمت
بازار (تومان)

۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰


کوییکR

کوییک R تیپS ( استاندارد)

۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰


کوییک

سایناSدوگانه سوز

کوییک S

۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

وانت پادرا

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

شاهین اتوماتیکG

کوییک R تیپS

۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰


کوییک S ( استاندارد)

کوییک GXR

۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰


۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰


۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۳۰ آبان ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


پیکاپ کارون

کوییک R اتوماتیک

۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰

سایناS

۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰


۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

سایناS( استاندارد)

به زودی

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

اطلس

۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


سایپا 151

۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰


۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰


۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰


۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/706538/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%B3%DB%B0-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

نام
خودرو

ناموجود

۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰


۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰


۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی