قیمت روز محصولات سایپا در۷ شهریور ۱۴۰۲ +جدول

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R تیپS

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


ساینا G

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییکR

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

به زودی

کوییک

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


—-

کوییک R اتوماتیک تیپ DA

به زودی

شاهین

چانگان CS35 تیپ 3

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


سایپا


قیمت
کارخانه (تومان)


ساینا S
اتوماتیک

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (لاینر)

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


سایپا 151 تیپ DA

چانگان CS35 تیپ 2

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

به زودی


۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییکRتیپ DA

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

سایناSتیپDA

اطلس

پیکاپ زاگرس

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

به زودی

شاهین اتوماتیک

۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


پیکاپ کارون

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


وانت پادرا (لانگ)

۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰

سایناSدوگانه سوز

۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییک تیپ DA

۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699242/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S تیپ DA

به زودی


۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۷ شهریور ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی