قیمت روز محصولات سایپا در ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ +جدول

اطلس

وانت زامیاد دیزل

به زودی

سایپا 151

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک تیپ DA

سایپا 151 تیپ DA

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S تیپ DA

وانت پادرا (لانگ)

به زودی

۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 2

۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۹,8۰۰,۰۰۰


شاهین

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


سایپا


وانت زامیاد گازسوز

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


سایناSتیپDA

کوییک R تیپS

کوییک اتوماتیک

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

سایپا 151 (لاینر)

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


به زودی

۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰

۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699366/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰

ساینا G

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


۶۴۵,8۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ زاگرس

به زودی

وانت زامیاد

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 3

به زودی

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


—-

شاهین اتوماتیک

۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

کوییکRتیپ DA

ساینا S
اتوماتیک

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


به زودی


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


وانت پادرا (دوگانه
سوز)

به زودی


۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


به زودی


کوییک تیپ DA

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


نام
خودرو

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی