قیمت روز محصولات سایپا در ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ +جدول

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


وانت پادرا (لانگ)

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S
اتوماتیک

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699366/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰

کوییک تیپ DA

اطلس

کوییک R تیپS

چانگان CS35 تیپ 2

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ زاگرس

۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


به زودی


۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک تیپ DA

۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

به زودی

۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


وانت زامیاد دیزل

سایپا 151 تیپ DA

به زودی

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

ساینا G

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


شاهین اتوماتیک

سایپا


۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (لاینر)

به زودی


۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


سایناSتیپDA

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد هیدرولیک

نام
خودرو

۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰

—-

به زودی

به زودی

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۵۹۹,8۰۰,۰۰۰


وانت پادرا

به زودی

شاهین

پیکاپ کارون

کوییک S تیپ DA

کوییکRتیپ DA

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

۶۴۵,8۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی