قیمت روز محصولات سایپا در ۱۱ تیر ۱۴۰۲ +جدول

۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/693765/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

به زودی

کوییک R اتوماتیک تیپ DA

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


وانت زامیاد

اطلس

۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

کوییکS

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 2

سایپا 151 تیپ DA

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


سایپا


۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


سایپا 151 (لاینر)

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک اتوماتیک

کوییک تیپ DA

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

کوییک S تیپ DA

کوییک R
اتوماتیک


به زودی

شاهین

به زودی

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


کوییکR

۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

سایناS

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰


ساینا G

۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت روز محصولات سایپا در ۱۱ تیر ۱۴۰۲ +جدول
به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۱ تیر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

وانت زامیاد هیدرولیک

قیمت
کارخانه (تومان)


شاهین اتوماتیک

ساینا S
اتوماتیک

سایناSتیپDA

۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰

کوییکRتیپ DA

قیمت
بازار (تومان)

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

—-

۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

سایپا 151

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا

۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰


کوییک

به زودی


۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا (لانگ)

به زودی

به زودی


پیکاپ کارون

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی