قیمت روز محصولات سایپا در ۱۱ تیر ۱۴۰۲ +جدول

سایپا 151 تیپ DA

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S
اتوماتیک

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

کوییکS

وانت پادرا (لانگ)

۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R اتوماتیک تیپ DA

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


به زودی

سایپا 151

به زودی

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰


۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


به زودی

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


کوییک R
اتوماتیک


وانت زامیاد

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی


کوییکRتیپ DA

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


به زودی


۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

شاهین اتوماتیک

ساینا G

۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


سایناSتیپDA

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

چانگان CS35 تیپ 3

شاهین

قیمت
کارخانه (تومان)


وانت زامیاد دیزل

۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰

سایناS

به زودی

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

نام
خودرو

—-

۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/693765/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


اطلس

کوییکR

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییک تیپ DA

قیمت
بازار (تومان)

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


قیمت روز محصولات سایپا در ۱۱ تیر ۱۴۰۲ +جدول
به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۱ تیر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

چانگان CS35 تیپ 2

سایپا

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰


۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


وانت پادرا

پیکاپ کارون

سایپا 151 (لاینر)

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S تیپ DA

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی