قیمت روز محصولات سایپا در ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ +جدول

قیمت
بازار (تومان)

نام
خودرو

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


وانت زامیاد

۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک

به زودی

سایپا 151 (لاینر)

کوییک R تیپS

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


۶۴۵,8۰۰,۰۰۰


۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 تیپ DA

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ زاگرس

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


کوییک S

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در ۱۱ بازار شهریور ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


به زودی

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۹,8۰۰,۰۰۰


—-

۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


به زودی


قیمت
کارخانه (تومان)


به زودی

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

کوییک اتوماتیک

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شاهین اتوماتیک

۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


ساینا G

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


به زودی


۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699446/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


شاهین

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

وانت پادرا

سایناSدوگانه سوز

اطلس

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (لانگ)

به زودی

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

وانت زامیاد هیدرولیک

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 2

۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


سایپا


ساینا S
اتوماتیک

کوییکR

سایپا 151

به زودی


۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰

۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز

سایناSتیپDA

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی