قیمت روز محصولات سایپا در ۱۱ مرداد ۱۴۰۱+جدول

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال)

۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰


۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

ساینا
S

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰


 

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰


۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰


وانت
پادرا (پلاس)

وانت
زامیاد دیزل . یورو 5

ساینا

سایپا
151 (آپشنال)

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


سایپا

ساینا
پلاس

کوییک
S

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰


کوییک
R پلاس اتوماتیک

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰


 

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰


تیبا2
(پلاس)

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰


۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/663831/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

کوییک
پلاس اتوماتیک

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰


۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

وانت
زامیاد (آپشنال)

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰


۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰


تیبا
(پلاس)

توقف
تولید


۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰


سایپا
151

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

تیبا
2

کوییک
R

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:


تیبا

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

سایپا
131

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

 

 

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی

شاهین

توقف
تولید

۱۸۶,۴۷۶,۰۰۰

ناموجود

۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰

سایپا
111

وانت
زامیاد (آپشنال – رادیال)

۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی