قیمت روز محصولات سایپا در ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار
(تومان)

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت
زامیاد

چانگانCS35تیپ 3

کوییکR

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


نام خودرو

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


به زودی

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


سایناSاتوماتیک

شاهین

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/696745/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد دیزل

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

به زودی

کوییک اتوماتیک

به زودی


۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییکSتیپDA

پیکاپ
کارون

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد گازسوز

پیکاپ
زاگرس

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


سایپا


کوییکRاتوماتیک تیپDA

—-

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151
تی
پDA

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


چانگانCS35تیپ 2

سایپا 151

به زودی


سایناG

سایناS

وانت پادرا
(دوگانه سوز)

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


اطلس

۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا
(لانگ)

کوییک
تیپ
DA

کوییکRاتوماتیک

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


سایناSدوگانه
سوز

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد
هیدرولیک

وانت پادرا

شاهین اتوماتیک

کوییکRتیپDA

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

سایناSتیپDA

کوییک

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


کوییکS

به زودی

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


وانت
زامیاد گازسوز (رادیال)

به زودی

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی