قیمت روز محصولات سایپا در ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰


شاهین

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


—-

وانت پادرا
(دوگانه سوز)

به زودی

به زودی

۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


سایناG

۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰

چانگانCS35تیپ 2

سایناSدوگانه
سوز

وانت
زامیاد
هیدرولیک

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلس

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰

سایناSتیپDA

کوییکS

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151
تی
پDA

به زودی


کوییکR

به زودی


۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


شاهین اتوماتیک

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/696745/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ
کارون

چانگانCS35تیپ 3

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


به زودی


کوییک
تیپ
DA

۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

به زودی

وانت
زامیاد دیزل

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد گازسوز (رادیال)

وانت
زامیاد

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

سایناSاتوماتیک

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد گازسوز

سایناS

۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییکRاتوماتیک تیپDA

قیمت بازار
(تومان)

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


سایپا


۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


سایپا 151

به زودی

به زودی

کوییکRتیپDA

وانت پادرا
(لانگ)

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ
زاگرس

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییکRاتوماتیک

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

به زودی

کوییکSتیپDA

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


نام خودرو

۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی