قیمت روز محصولات سایپا در ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ +جدول

کوییک R اتوماتیک

به زودی

به زودی

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


وانت پادرا

شاهین

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

سایناSتیپDA

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

سایپا


۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در ۱۲ بازار شهریور ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


پیکاپ کارون

۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


کوییک اتوماتیک

۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (لانگ)

ساینا S
اتوماتیک

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شاهین اتوماتیک

به زودی


۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

اطلس

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ زاگرس

چانگان CS35 تیپ 2

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

کوییکR

سایناSدوگانه سوز

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


کوییک R تیپS

۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

کوییک

۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

به زودی

به زودی


سایپا 151

چانگان CS35 تیپ 3

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک S

ساینا G

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

به زودی

نام
خودرو

سایپا 151 (لاینر)

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۹,8۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد

۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

وانت زامیاد گازسوز

به زودی


سایپا 151 تیپ DA

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


—-

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699523/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,8۰۰,۰۰۰


۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی