قیمت روز محصولات سایپا در ۱۲ مهر۱۴۰۲ +جدول

۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

شاهین تیپ 2

به زودی

۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک GXR

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۱۳,۶۰۲,۰۰۰


۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R اتوماتیک

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۱,۶۵۰,۰۰۰


۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰


سایپا 151 تیپ DA

کوییک S

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰


به زودی

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

سایناSدوگانه سوز

وانت پادرا (لانگ)

۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/701768/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

به زودی


۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰

سایناS

۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰


۲۷۳,۳۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 3

۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰


۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

ساینا S
اتوماتیک

به زودی

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۲مهر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


سایناGX

پیکاپ زاگرس

وانت پادرا

قیمت
بازار (تومان)

نام
خودرو

۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰


۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


سایپا

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


شاهین تیپ 3

کوییک R تیپS

۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


به زودی


۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (لاینر)

۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

—-

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلس

۲۳۵,۹۳۲,۰۰۰


۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۷,۰۸۳,۰۰۰


کوییک

وانت زامیاد دیزل

۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰


کوییک اتوماتیک

وانت زامیاد

به زودی

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰

شاهین اتوماتیکG

شاهین تیپ 1

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

قیمت
کارخانه (تومان)


کوییکR

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی