قیمت روز محصولات سایپا در ۱۳ تیر ۱۴۰۱+جدول

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

 


وانت زامیاد (آپشنال)

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661205/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B3-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا
در بازار
۱۳ تیر
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:










۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

کوییک پلاس اتوماتیک

به زودی

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰

۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

توقف تولید

۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰

نام خودرو

به زودی

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰

۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

ناموجود

سایپا 131

کوییک R

کوییک S

۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


سایپا 151

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


سایپا 151 (آپشنال)

قیمت کارخانه (تومان)


وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


وانت زامیاد دیزل . یورو 5

به زودی


۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰


تیبا (پلاس)

۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

شاهین

ساینا پلاس

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


توقف تولید


سایپا 111

 

تیبا

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰


تیبا2 (پلاس)

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی