قیمت روز محصولات سایپا در ۱۳ مهر۱۴۰۲ +جدول

وانت زامیاد دیزل

سایناGX

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰


سایپا 151 تیپ DA

کوییکR

شاهین اتوماتیکG

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰

سایپا


۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


کوییک GXR

۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


کوییک R تیپS

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا

شاهین تیپ 1

۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد

پیکاپ زاگرس

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۲۷۳,۳۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 3

۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰


۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


اطلس

به زودی

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰


۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S
اتوماتیک

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۳ مهر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R اتوماتیک

۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰


شاهین تیپ 3

۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


به زودی


۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/701857/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B3-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

به زودی

وانت زامیاد گازسوز

به زودی

۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰

۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (لانگ)

۲۹۵,۶۴۱,۰۰۰


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

نام
خودرو

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

کوییک S

سایناS

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰

—-

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰


۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۲۳۵,۹۳۲,۰۰۰


۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


شاهین تیپ 2

۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


۴۰۷,۰۸۳,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۶۱۳,۶۰۲,۰۰۰


به زودی


سایپا 151 (لاینر)

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

وانت زامیاد هیدرولیک

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی