قیمت روز محصولات سایپا در ۱۳ مهر۱۴۰۲ +جدول

وانت زامیاد گازسوز

۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ زاگرس

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


شاهین تیپ 3

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 3

وانت زامیاد

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


شاهین اتوماتیکG

سایپا 151

۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

کوییکR

سایناSدوگانه سوز

۲۹۵,۶۴۱,۰۰۰


۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 تیپ DA

سایناGX

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

به زودی


۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰

۶۱۳,۶۰۲,۰۰۰


۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/701857/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B3-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (لاینر)

چانگان CS35 تیپ 2

کوییک اتوماتیک

۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

قیمت
کارخانه (تومان)


۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


به زودی


اطلس

۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰


۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

سایناS

کوییک R اتوماتیک

پیکاپ کارون

به زودی

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰


۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۹۳۲,۰۰۰


۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


سایپا


شاهین تیپ 1

—-

۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


کوییک R تیپS

۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰


۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

به زودی

۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

کوییک GXR

۴۰۷,۰۸۳,۰۰۰


۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰

وانت پادرا

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

به زودی

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۳ مهر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۲۷۳,۳۰۰,۰۰۰

شاهین تیپ 2

وانت پادرا (لانگ)

۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی