قیمت روز محصولات سایپا در ۱۴ اسفند ۱۴۰۰+جدول

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


قیمت کارخانه (تومان)


۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

تیبا (پلاس)

تیبا 2

۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

ساینا پلاس

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

کوییک

سایپا 131

۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰


۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰


۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰


۱۶۹,۰۴۴,۰۰۰


سایپا 111

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

وانت پادرا (پلاس)

تیبا2 (پلاس)

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰


۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰


به زودی


سایپا 151 (آپشنال)

ساینا

ساینا S

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال)

کوییک پلاس اتوماتیک

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

کوییک S

۱۲۶,۱۶۴,۰۰۰


توقف تولید


۱۶۷,۲۸۸,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ را می
توانید در جدول زیر ببینید:
نام خودرو

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۶,۷۲۶,۰۰۰

۳۴۳,۶۹۳,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/649295/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰


۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰


 سایپا


تیبا

۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R

۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰


۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


توقف تولید


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی