قیمت روز محصولات سایپا در ۱۴ اسفند ۱۴۰۰+جدول

ساینا S

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

تیبا

توقف تولید


سایپا 131

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

به زودی


۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۰۴۴,۰۰۰


۱۲۶,۱۶۴,۰۰۰


۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (آپشنال)

۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰


قیمت کارخانه (تومان)


۳۴۳,۶۹۳,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/649295/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰


۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰

توقف تولید


ساینا پلاس

کوییک S

۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

کوییک پلاس اتوماتیک

وانت زامیاد (آپشنال)

قیمت بازار (تومان)

شاهین

نام خودرو

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰


۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰


وانت پادرا (پلاس)

توقف تولید


۲۸۶,۷۲۶,۰۰۰


۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 111

۱۶۷,۲۸۸,۰۰۰


تیبا (پلاس)

کوییک R

 سایپا


۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰


به زودی


۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰


به زودی


وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰


۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ را می
توانید در جدول زیر ببینید:
۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰

تیبا 2

۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰

تیبا2 (پلاس)

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی