قیمت روز محصولات سایپا در ۱۴ اسفند ۱۴۰۰+جدول

۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰


۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ساینا پلاس

۲۸۶,۷۲۶,۰۰۰


۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰


۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 111

سایپا 151

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

قیمت بازار (تومان)

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (آپشنال)

۳۴۳,۶۹۳,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/649295/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


توقف تولید


۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰


سایپا 131

نام خودرو

۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰


تیبا (پلاس)

۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰


۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

۱۶۹,۰۴۴,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰

۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

توقف تولید

۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S

شاهین

وانت پادرا (پلاس)

کوییک R

۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

کوییک S

۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰

توقف تولید

تیبا2 (پلاس)

۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

 سایپا


وانت زامیاد (آپشنال)

۱۶۷,۲۸۸,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

به زودی

به زودی

۱۲۶,۱۶۴,۰۰۰

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی