قیمت روز محصولات سایپا در ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ +جدول

وانت زامیاد هیدرولیک

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


وانت پادرا

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۶۴۵,8۰۰,۰۰۰


کوییک

سایپا


سایپا 151 تیپ DA

به زودی

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ زاگرس

سایناSتیپDA

کوییکR

شاهین اتوماتیک

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


شاهینG

به زودی

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

سایپا 151

پیکاپ کارون

وانت پادرا (لانگ)

۵۹۹,8۰۰,۰۰۰


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (لاینر)

به زودی


کوییک R اتوماتیک

قیمت
کارخانه (تومان)


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699747/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در۱۴بازار شهریور ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 2

۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


به زودی


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R تیپS

به زودی


۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


به زودی

به زودی

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰

شاهین GL

وانت زامیاد گازسوز

وانت زامیاد دیزل

وانت زامیاد

۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


اطلس

سایناSدوگانه سوز

به زودی

۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

ساینا G

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

—-

کوییک اتوماتیک

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی