قیمت روز محصولات سایپا در ۱۶ بهمن۱۴۰۱+جدول

۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰

توقف
تولید


۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰


۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰


۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰


۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

توقف
تولید


کوییک
S

۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


کوییک
پلاس اتوماتیک

وانت
پادرا (پلاس)

سایپا
151

شاهین

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۶ بهمن۱۴۰۱ را می توانید
در جدول زیر ببینید:
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد (آپشنال)

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰

سایپا

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰

 

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰

پیکاپ
کارون

کوییک

کوییک
R

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال)

۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد دیزل . یورو 5

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تیبا
2

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/681017/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B6-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

کوییک
R پلاس اتوماتیک

ساینا
S

۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰


۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت
پادرا (پلاس) دوگانه سوز

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰


تیبا

ساینا

نام
خودرو

 

وانت
زامیاد (آپشنال – رادیال)

۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰


۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی