قیمت روز محصولات سایپا در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ +جدول

به زودی

وانت زامیاد گازسوز

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


ساینا G

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

چانگان CS35 تیپ 3

۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


پیکاپ کارون

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شاهین اتوماتیک

به زودی


به زودی


۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

قیمت
بازار (تومان)

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

سایناSدوگانه سوز

شاهین

اطلس

به زودی

به زودی

۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

به زودی

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


کوییکR

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


به زودی

کوییک

:


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699928/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,8۰۰,۰۰۰


سایپا


به زودی


سایناSتیپDA

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۵۹۹,8۰۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


—-

نام
خودرو

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 تیپ DA

چانگان CS35 تیپ 2

پیکاپ زاگرس

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰سایپا 151 (لاینر)

ساینا S
اتوماتیک

کوییک R تیپS

۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


وانت پادرا (لانگ)

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در۱۸ بازار شهریور ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی