قیمت روز محصولات سایپا در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ +جدول

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


به زودی

به زودی

۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

شاهین

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


نام
خودرو

به زودی

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


وانت پادرا

وانت پادرا (لانگ)

۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در۱۸ بازار شهریور ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

کوییک R اتوماتیک

۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 تیپ DA

به زودی


سایپا

به زودی

۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 3

وانت زامیاد گازسوز

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


:


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699928/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

شاهین اتوماتیک

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۹۹,8۰۰,۰۰۰


۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

—-

چانگان CS35 تیپ 2

۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

کوییک اتوماتیک

ساینا S
اتوماتیک

۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰


۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد

وانت زامیاد هیدرولیک

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

سایناSتیپDA

وانت زامیاد دیزل

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


کوییکR

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


وانت پادرا (دوگانه
سوز)

ساینا G

کوییک R تیپS

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


اطلس

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


پیکاپ کارون

سایپا 151 (لاینر)

۶۴۵,8۰۰,۰۰۰


۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


کوییک

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی