قیمت روز محصولات سایپا در ۱۹ فروردين ۱۴۰۲+جدول

سایپا

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰


۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/685581/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰


کوییک R

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال)

ساینا S

۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰


وانت پادرا (پلاس) دوگانه
سوز

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


 

۱۹۰,۴۲۰,۰۰۰


۱۲۴,۸۹۳,۰۰۰


۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


کوییک پلاس اتوماتیک

۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰


 


۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (آپشنال)

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰


کوییک

تیبا

۱۷۵,۱۲۸,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۹ فروردين ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:
۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰

۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R پلاس اتوماتیک

۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰

۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

پیکاپ کارون

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

شاهین

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی