قیمت روز محصولات سایپا در ۱ شهریور۱۴۰۲ +جدول

شاهین اتوماتیک

نام
خودرو

۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

سایپا 151 (لاینر)

به زودی

کوییکRتیپ DA

۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


کوییکS

کوییک R
اتوماتیک


۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد

به زودی

چانگان CS35 تیپ 2

۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698765/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰

کوییکR

وانت پادرا

۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

چانگان CS35 تیپ 3

کوییک S تیپ DA

به زودی

۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سایناSتیپDA

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


—-

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


وانت پادرا (لانگ)

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


سایپا 151 تیپ DA

ساینا G

به زودی

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

سایپا 151

۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R اتوماتیک تیپ DA

۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰

سایپا


پیکاپ کارون

به زودی

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

سایناSدوگانه سوز

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


وانت پادرا (دوگانه
سوز)

وانت زامیاد دیزل

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰

اطلس

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک تیپ DA

سایناS

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰


۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی