قیمت روز محصولات سایپا در ۲۰ آذر ۱۴۰۱+جدول

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰


تیبا 2

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۰ آذر ۱۴۰۱را می توانید در جدول زیر ببینید:

کوییک S

ساینا S

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰

۱۶۹,۸۷۱,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

 

وانت پادرا (پلاس)

۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

وانت زامیاد (آپشنال)

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

تیبا

قیمت بازار (تومان)

ساینا

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰

کوییک R پلاس اتوماتیک

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰

سایپا 151

وانت پادرا (پلاس) دوگانه
سوز

کوییک R

شاهین

۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰

۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰

 

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰

۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/676002/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پیکاپ کارون

۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی