قیمت روز محصولات سایپا در ۲۰ تیر ۱۴۰۲ +جدول

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S تیپ DA

۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/694695/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

شاهین اتوماتیک

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییکS

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


ساینا G

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


کوییکR

وانت زامیاد دیزل

به زودی

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


به زودی


سایپا 151 (لاینر)

چانگان CS35 تیپ 2

۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰


وانت پادرا (لانگ)

شاهین

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰

سایناSتیپDA

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی


۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


به زودی

به زودی


۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

قیمت
کارخانه (تومان)


۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد هیدرولیک

به زودی

قیمت
بازار (تومان)

سایناSدوگانه سوز

کوییکRتیپ DA

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


کوییک R
اتوماتیک


۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 تیپ DA

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک تیپ DA

ساینا S
اتوماتیک

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


پیکاپ کارون

وانت پادرا

وانت زامیاد گازسوز

به زودی

کوییک تیپ DA

—-

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰

سایپا


۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

اطلس

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 3

سایناS

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


به زودی

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی