قیمت روز محصولات سایپا در ۲۱ تیر ۱۴۰۲ +جدول

سایپا 151 تیپ DA

۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

—-

وانت پادرا (لانگ)

۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

به زودی


سایپا 151

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


سایناSتیپDA

کوییک R اتوماتیک تیپ DA

۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

کوییکS

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

کوییک S تیپ DA

۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


به زودی

قیمت
بازار (تومان)

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


اطلس

۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


سایناS

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییکR

پیکاپ کارون

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

به زودی

چانگان CS35 تیپ 2

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R
اتوماتیک


کوییکRتیپ DA

سایپا


۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

به زودی


وانت پادرا

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


کوییک تیپ DA

۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

شاهین

ساینا S
اتوماتیک

شاهین اتوماتیک

۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰



منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/694790/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

سایناSدوگانه سوز

به زودی

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

ساینا G

سایپا 151 (لاینر)

نام
خودرو

پیکاپ زاگرس

۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


به زودی


۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی