قیمت روز محصولات سایپا در ۲۱ تیر ۱۴۰۲ +جدول

به زودی

۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


نام
خودرو

۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


—-

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

کوییکS

ساینا S
اتوماتیک

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا

سایپا


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

وانت زامیاد

شاهین اتوماتیک

به زودی


کوییک R
اتوماتیک


به زودی

قیمت
کارخانه (تومان)


به زودی


۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییکR

اطلس

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

سایناSتیپDA

۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (لاینر)

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (لانگ)

کوییک اتوماتیک

پیکاپ زاگرس

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰


سایناS

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰


کوییک S تیپ DA

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک تیپ DA

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/694790/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


سایپا 151 تیپ DA

چانگان CS35 تیپ 2

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک تیپ DA

به زودی

به زودی

ساینا G

۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

به زودی

۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

قیمت
بازار (تومان)

کوییکRتیپ DA

شاهین

۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰


به زودی

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


پیکاپ کارون

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی