قیمت روز محصولات سایپا در ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

ساینا S
اتوماتیک

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R
اتوماتیک


—-

کوییکR

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


ساینا G

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز

به زودی

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰


۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


چانگان CS35 تیپ 3

قیمت
کارخانه (تومان)


۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


سایپا


به زودی

کوییکRتیپ DA

چانگان CS35 تیپ 2

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


به زودی

به زودی

وانت زامیاد دیزل

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

اطلس

۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


وانت زامیاد

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


شاهین

پیکاپ زاگرس

کوییک S تیپ DA

۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰

کوییک تیپ DA

کوییکS

شاهین اتوماتیک

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

سایناSدوگانه سوز

۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


به زودی


۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (لاینر)

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

نام
خودرو

پیکاپ کارون

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (لانگ)

سایپا 151 تیپ DA

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


سایناS

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

کوییک

کوییک R اتوماتیک تیپ DA

سایپا 151

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰


سایناSتیپDA

۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/697639/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


به زودی


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی