قیمت روز محصولات سایپا در ۲۲ مهر۱۴۰۲ +جدول

شاهین تیپ 1

۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰


۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰


کوییکR

وانت زامیاد

کوییک S

۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰


۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰


۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰


به زودی


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


وانت پادرا

به زودی


۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰


کوییک R تیپS

۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد هیدرولیک

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/702698/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


وانت پادرا (لانگ)

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز

۳۵۱,۷۰۰,۰۰۰

شاهین تیپ 2

سایناGX

۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

کوییک اتوماتیک

۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۳,۵۰۰,۰۰۰

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

—-

نام
خودرو

به زودی

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

کوییک GXR

۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰


پیکاپ کارون

۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (لاینر)

قیمت
کارخانه (تومان)


کوییک R اتوماتیک

شاهین اتوماتیکG

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


به زودی

اطلس

چانگان CS35 تیپ 3

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


شاهین تیپ 3

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


سایپا


۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ زاگرس

۴۳۵,۱۶۶,۰۰۰


۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰

سایناS

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


سایپا 151

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار۲۲  مهر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی