قیمت روز محصولات سایپا در ۲۲ مهر۱۴۰۲ +جدول

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


به زودی

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰


شاهین تیپ 1

۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

شاهین تیپ 3

۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ کارون

وانت زامیاد

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

کوییکR

شاهین اتوماتیکG

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار۲۲  مهر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:سایپا

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/702698/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

وانت پادرا (لانگ)

۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰


۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (لاینر)

۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

سایناGX

به زودی


سایپا 151

به زودی

۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

کوییک R تیپS

۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰


سایناS

—-

اطلس

۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


به زودی


۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰


۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰


۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۵۹۳,۵۰۰,۰۰۰

وانت پادرا

چانگان CS35 تیپ 2

سایناSدوگانه سوز

وانت زامیاد هیدرولیک

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰


۳۵۱,۷۰۰,۰۰۰

۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰


۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

به زودی

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S
اتوماتیک

۴۳۵,۱۶۶,۰۰۰


۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ زاگرس

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

شاهین تیپ 2

۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

کوییک S

وانت زامیاد دیزل

۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰


۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک GXR

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی