قیمت روز محصولات سایپا در ۲۳ آبان ۱۴۰۱+جدول

سایپا

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد (آپشنال)

پیکاپ
کارون

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییک
R

تیبا

۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰


کوییک

۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک
R پلاس اتوماتیک

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰


ساینا

۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰


۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰


۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰


۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰


کوییک
S

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال)

وانت
پادرا (پلاس) دوگانه سوز

سایپا
151

 

توقف
تولید


۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۳ آبان ۱۴۰۱را می توانید
در جدول زیر ببینید:
۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰

تیبا
2

شاهین

نام
خودرو

ساینا
S

۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت
پادرا (پلاس)

قیمت
بازار (تومان)

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/673391/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


 


۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


وانت
زامیاد (آپشنال – رادیال)

توقف
تولید


وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰


۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰

کوییک
پلاس اتوماتیک

وانت
زامیاد دیزل . یورو 5

۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰


۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی