قیمت روز محصولات سایپا در ۲۳ خرداد ۱۴۰۱+جدول

ساینا

۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


نام
خودرو

توقف تولید


توقف
تولید


۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


شاهین

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

سایپا
131

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا
151

۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا


۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰


۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰

وانت
پادرا (پلاس)

به زودی


۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار
۲۳ خرداد
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:


۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰

۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰

تیبا 2

به زودی

کوییک S

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰

۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد دیزل . یورو 5

سایپا
111

ساینا
پلاس

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/659038/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

به زودی


تیبا
(پلاس)

قیمت
بازار (تومان)

تیبا

ساینا S

۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


تیبا2
(پلاس)

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


سایپا
151 (آپشنال)

ناموجود

کوییک
پلاس اتوماتیک

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال)

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد (آپشنال)

کوییک

۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی