قیمت روز محصولات سایپا در ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ +جدول

کوییک S تیپ DA

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (رادیال)

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


به زودی


وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

به زودی


۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

ساینا G

۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰


۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

به زودی

به زودی

شاهین

وانت پادرا

کوییک R اتوماتیک تیپ DA

به زودی

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


کوییکR

۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/692192/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B7-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


به زودی


—-

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

سایناSدوگانه سوز

وانت زامیاد

۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


سایناS

سایپا 151 (لاینر)

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


نام
خودرو

سایناSتیپDA

کوییک R
اتوماتیک


۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

به زودی

۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


سایپا

وانت زامیاد گازسوز

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

به زودی

وانت پادرا (لانگ)

۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


اطلس

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 تیپ DA

۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییکRتیپ DA

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

کوییکS

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰

شاهین اتوماتیک

کوییک تیپ DA

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 3

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

چانگان CS35 تیپ 2

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی