قیمت روز محصولات سایپا در ۲۸ تیر ۱۴۰۲ +جدول

چانگان CS35 تیپ 2

۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

سایپا 151 تیپ DA

وانت پادرا

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


شاهین اتوماتیک

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ زاگرس

۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


وانت پادرا (دوگانه
سوز)

سایناSدوگانه سوز

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰


۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک R
اتوماتیک


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/695444/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B8-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییکRتیپ DA

قیمت
بازار (تومان)

۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


به زودی

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

کوییک تیپ DA

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


ساینا G

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

سایپا 151 (لاینر)

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


به زودی

به زودی

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


به زودی


۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

کوییک R اتوماتیک تیپ DA

سایپا 151

سایناS

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


کوییک اتوماتیک

به زودی


اطلس

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰

—-

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


کوییکS

به زودی

کوییک S تیپ DA

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (لانگ)

به زودی

۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

چانگان CS35 تیپ 3

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا


شاهین

کوییکR

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


سایناSتیپDA

وانت زامیاد هیدرولیک

نام
خودرو

۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی