قیمت روز محصولات سایپا در ۲۸ تیر ۱۴۰۲ +جدول

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

قیمت
کارخانه (تومان)


۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا

به زودی

۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییکR

شاهین اتوماتیک

سایپا 151

۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (لاینر)

کوییک تیپ DA

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

سایپا


—-

۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


چانگان CS35 تیپ 3

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


به زودی

۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک اتوماتیک

وانت زامیاد هیدرولیک

به زودی

۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/695444/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B8-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

پیکاپ کارون

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی


۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


شاهین

۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (لانگ)

اطلس

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی


۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ زاگرس

سایناSدوگانه سوز

کوییک R اتوماتیک تیپ DA

به زودی

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S
اتوماتیک

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

سایناSتیپDA

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

سایناS

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

کوییکRتیپ DA

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


سایپا 151 تیپ DA

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R
اتوماتیک


کوییک S تیپ DA

وانت زامیاد

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


به زودی

۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰


کوییکS

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


نام
خودرو

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

ساینا G

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی