قیمت روز محصولات سایپا در ۲۸ فروردين ۱۴۰۲+جدول

۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار
۲۸ فروردين
۱۴۰۲ را می
توانید در جدول زیر ببینید:۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

وانت
پادرا (لانگ)

۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰

 

به
زودی

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

کوییک
S

ساینا
S

۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد (آپشنال – رادیال)

وانت
زامیاد (آپشنال)

ساینا
S دوگانه سوز

۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال)

۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۵۶,۰۰۰

پیکاپ
زاگرس

۴۱۳,۶۰۹,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰

ساینا
S اتوماتیک

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰

۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/686199/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ
کارون

سایپا

کوییک
R

ساینا

توقف
تولید


۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰


کوییک

وانت
پادرا

۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

 


به
زودی

۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰


کوییک
R پلاس اتوماتیک

وانت
پادرا (دوگانه سوز)

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


توقف
تولید


به
زودی

۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰


۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰


۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰


وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰


تیبا

شاهین

۲۶۰,۶۷۹,۰۰۰


۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰


۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


تیبا
2

۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰


۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰


توقف
تولید


۲۰۰,۳۶۸,۰۰۰


نام
خودرو

۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰


سایپا
151

۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک
پلاس اتوماتیک

وانت
زامیاد دیزل . یورو 5

به
زودی

سایپا
151 (با لاینر)

۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی