قیمت روز محصولات سایپا در ۲۹شهریور ۱۴۰۲ +جدول

سایپا 151

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


کوییک S

به زودی

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

به زودی

کوییک R تیپS

—-

شاهین GL

به زودی

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰

سایپا


پیکاپ زاگرس

۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰

شاهینG

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

کوییک

ساینا G

وانت زامیاد گازسوز

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ کارون

قیمت
بازار (تومان)

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک GXR

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


نام
خودرو

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا

کوییکR

وانت پادرا (لانگ)

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰


۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


سایپا 151 تیپ DA

۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (لاینر)

۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 2

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/700697/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B9%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

شاهین اتوماتیک

کوییک اتوماتیک

۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

به زودی


۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


سایناS

قیمت
کارخانه (تومان)


کوییک R اتوماتیک

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

به زودی

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

سایناSدوگانه سوز

۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

اطلس

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی