قیمت روز محصولات سایپا در ۲۹شهریور ۱۴۰۲ +جدول

سایپا 151 تیپ DA

شاهین اتوماتیک

کوییکR

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


به زودی


۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰


۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

سایپا 151 (لاینر)

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰


شاهینG

۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

وانت زامیاد هیدرولیک

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


کوییک S

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

وانت زامیاد گازسوز

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


کوییک GXR

سایپا


۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/700697/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B9%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

به زودی

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰

کوییک R تیپS

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰


۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰


۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰

ساینا G

وانت زامیاد

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


سایپا 151

وانت پادرا (لانگ)

۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

چانگان CS35 تیپ 3

کوییک

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


شاهین GL

به زودی

وانت پادرا

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

به زودی

۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰


اطلس

۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

—-

سایناS

۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

سایناSدوگانه سوز

قیمت
بازار (تومان)

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


کوییک اتوماتیک

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی