قیمت روز محصولات سایپا در ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

سایناS

چانگان CS35 تیپ 3

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

شاهین اتوماتیک

قیمت
بازار (تومان)

ساینا G

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


شاهین

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

—-

۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

به زودی

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


به زودی

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R
اتوماتیک


چانگان CS35 تیپ 2

سایپا 151 (لاینر)

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


سایپا 151

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰


۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ کارون

۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

به زودی


کوییک

وانت زامیاد هیدرولیک

۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R اتوماتیک تیپ DA

۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰


۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


سایپا


نام
خودرو

کوییکR

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


سایناSتیپDA

پیکاپ زاگرس

به زودی

سایناSدوگانه سوز

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698416/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


سایپا 151 تیپ DA

کوییکS

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


وانت پادرا (لانگ)

ساینا S
اتوماتیک

وانت زامیاد

به زودی

وانت پادرا

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


اطلس

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S تیپ DA

۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک تیپ DA

کوییکRتیپ DA

کوییک اتوماتیک

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی