قیمت روز محصولات سایپا در ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


سایناS

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک تیپ DA

۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


نام
خودرو

وانت زامیاد هیدرولیک

وانت زامیاد

۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ زاگرس

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


سایپا


به زودی

پیکاپ کارون

کوییک R
اتوماتیک


۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


کوییکRتیپ DA

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


به زودی

کوییک

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

وانت پادرا (لانگ)

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


ساینا G

به زودی

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

اطلس

به زودی

به زودی

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


قیمت
بازار (تومان)

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییکS

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰


کوییکR

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

به زودی


سایپا 151 تیپ DA

چانگان CS35 تیپ 3

سایناSتیپDA

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


شاهین

سایناSدوگانه سوز

۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

—-

کوییک R اتوماتیک تیپ DA

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698416/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

سایپا 151 (لاینر)

به زودی


کوییک اتوماتیک

به زودی


۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


شاهین اتوماتیک

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


کوییک S تیپ DA

سایپا 151

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی