قیمت روز محصولات سایپا در ۲ تیر ۱۴۰۱+جدول

سایپا 111

۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


به زودی


۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰


سایپا 151 (آپشنال)

۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰


۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


قیمت کارخانه (تومان)


۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


کوییک R

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


به زودی


 

قیمت بازار (تومان)

سایپا

وانت زامیاد (آپشنال)

ساینا پلاس

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


تیبا2 (پلاس)

۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰

توقف تولید


شاهین

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا
در بازار
۲ تیر
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/660096/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


سایپا 151

کوییک پلاس اتوماتیک

کوییک

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

ساینا S

تیبا

کوییک S

۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰


 


وانت پادرا (پلاس)

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

ناموجود

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

ساینا

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 131

۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


تیبا (پلاس)

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

توقف تولید


۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی