قیمت روز محصولات سایپا در ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

به زودی


۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

نام
خودرو

به زودی


۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


وانت پادرا (لانگ)

وانت زامیاد دیزل

۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

کوییکRتیپ DA

۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰


۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰


شاهین اتوماتیک

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698511/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

کوییک R اتوماتیک تیپ DA

۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


کوییکR

۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S
اتوماتیک

۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

سایپا 151 (لاینر)

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

اطلس

وانت پادرا

ساینا G

کوییکS

—-

کوییک R
اتوماتیک


سایپا 151

کوییک تیپ DA

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


شاهین

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


به زودی


۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

سایپا


۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


کوییک S تیپ DA

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز

۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

سایناS

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

قیمت
بازار (تومان)

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


سایناSتیپDA

۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 2

پیکاپ کارون

سایناSدوگانه سوز

سایپا 151 تیپ DA

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

کوییک اتوماتیک

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی