قیمت روز محصولات سایپا در ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰


سایپا 151 تیپ DA

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل

کوییکRتیپ DA

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا (لانگ)

به زودی


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


سایناS

شاهین

سایناSتیپDA

۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

سایپا 151 (لاینر)

به زودی


۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ زاگرس

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


کوییکR

۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰


۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی


۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

ساینا S
اتوماتیک

۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰

سایناSدوگانه سوز

کوییکS

۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰

—-

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


نام
خودرو

قیمت
کارخانه (تومان)


۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


کوییک

۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S تیپ DA

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


اطلس

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

به زودی

وانت پادرا

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

به زودی

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R
اتوماتیک


۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


کوییک اتوماتیک

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

سایپا 151

کوییک تیپ DA

۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

ساینا G

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698511/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

شاهین اتوماتیک

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


پیکاپ کارون

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک تیپ DA

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی