قیمت روز محصولات سایپا در ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

کوییکS

۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S
اتوماتیک

پیکاپ زاگرس

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


سایناSتیپDA

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


به زودی


قیمت
کارخانه (تومان)


کوییک R
اتوماتیک


۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


شاهین اتوماتیک

۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

ساینا G

۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


اطلس

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک تیپ DA

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییک تیپ DA

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

—-

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

کوییک اتوماتیک

به زودی


۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰


۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


نام
خودرو

وانت زامیاد هیدرولیک

وانت زامیاد

وانت زامیاد دیزل

وانت پادرا (لانگ)

۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


به زودی

۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


به زودی


۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (لاینر)

چانگان CS35 تیپ 3

وانت زامیاد گازسوز

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

سایپا


۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

به زودی

چانگان CS35 تیپ 2

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


کوییک S تیپ DA

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا

۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


شاهین

کوییک

به زودی

سایپا 151 تیپ DA

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698637/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

سایناSدوگانه سوز

۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰

سایناS

کوییکR

کوییکRتیپ DA

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی