قیمت روز محصولات سایپا در ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


کوییکRتیپ DA

۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

سایناS

۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰


شاهین اتوماتیک

وانت پادرا (لانگ)

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک تیپ DA

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


کوییکS

۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز

کوییک R
اتوماتیک


وانت پادرا (دوگانه
سوز)

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

کوییکR

سایناSتیپDA

کوییک تیپ DA

کوییک اتوماتیک

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

ساینا G

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک

۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰


۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰


۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

به زودی

سایناSدوگانه سوز

به زودی


به زودی

وانت پادرا

به زودی


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


سایپا 151 (لاینر)

قیمت
کارخانه (تومان)


۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


نام
خودرو

سایپا 151

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 تیپ DA

شاهین

به زودی

کوییک S تیپ DA

سایپا


۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰


—-

چانگان CS35 تیپ 2

به زودی

قیمت
بازار (تومان)

پیکاپ زاگرس

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


اطلس

وانت زامیاد

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698637/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی