قیمت روز محصولات سایپا در ۳ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

سایناS

۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰


۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


سایپا


قیمت
بازار (تومان)

وانت پادرا (دوگانه
سوز)

پیکاپ زاگرس

۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰


۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

سایناSدوگانه سوز

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰


۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (لانگ)

کوییک اتوماتیک

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰


سایپا 151 تیپ DA

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک تیپ DA

پیکاپ کارون

۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰


ساینا G

۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰


۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد

وانت زامیاد هیدرولیک

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰


کوییکR

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


وانت پادرا

شاهین

۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰


سایپا 151 (لاینر)

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

چانگان CS35 تیپ 3

سایپا 151

۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰


۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰

—-

به زودی


۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


به زودی


به زودی

وانت زامیاد گازسوز

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


اطلس

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

سایناSتیپDA

۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/696016/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰


۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

شاهین اتوماتیک

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

کوییکRتیپ DA

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


کوییک تیپ DA

۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰


کوییکS

کوییک S تیپ DA

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

کوییک

به زودی


کوییک R
اتوماتیک


نام
خودرو

به زودی

۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی